(se nedanför för svenska översättning) (Scroll down for English)

TURKU PRIDEN PERIAATTEET

Turku Pride on jatkoa vuonna 1969 New Yorkin Stonewall Innissä alkaneelle gay pride – perinteelle ja sateenkaarikansan ihmisoikeusliikkeelle. Turku Pride on mielenosoitus, Stonewallin muistojuhla, tapaamispaikka ja bileet.

Turku Priden slogan on ”lupa rakastaa – oikeus olla”. Turku Pride – kulkueessa ja muissa Pride-tapahtumissa on oikeus näyttää tunteidensa koko kirjo. Kuitenkin muistamme kohteliaat tavat ja osaamme myös pyytää anteeksi. Ilkeämielinen loanheitto Turku Pride – tapahtumissa on ehdottomasti kiellettyä, yhteiskuntakritiikki ei – ole luova! Henkilökohtaisuuksiin meneminen on harvoin tarpeen tai tyylikästä. Voit vapaasti kritisoida esim. poliittisten puolueiden ja päättäjien aiheeseen liittyviä linjauksia, tekoja ja tekemättömyyksiä, mutta esimerkiksi persoona tai ulkonäkö eivät liity näihin. Typeryyden patologisointi ei myöskään ole tahdikasta, huonolle politiikalle kun ei ole tautiluokitusta.

Muistamme kaikessa, että emme salli syrjintää. Pyritään turvallisemman tilan periaatteisiin aina. Emme sukupuolita tai muulla tavoin lokeroi muita vasten heidän tahtoaan ja jos teemme virheen, pyydämme anteeksi ja käytämme oikeaa termiä jatkossa.

Turku Pridessä on vapaus valita, minkä ryhmän lipun alla marssii. Pride on kuitenkin rauhanomainen mielenosoituskulkue. Tämä tarkoittaa, että kunnioitamme yleistä järjestystä, järjestyksenvalvojien ohjeistusta sekä kanssakulkijoidemme, järjestyksenvalvojien, poliisin ja yleisön oikeutta fyysiseen ja psyykkiseen turvallisuuden tunteeseen. Otamme huomioon tapahtumissamme ja toiminnassamme myös esteettömyyden. Kuljemme vain etukäteen suunnitellulla reitillä.

Turku Pridessa marssivat ryhminä vain ne, jotka ovat ryhmistään etukäteen ilmoittaneet ja kertoneet, miksi haluavat osallistua Turku Pridelle. Ilmoittautuminen on tärkeää, jotta voimme luoda kulkueeseen järjestyksen. Emme sulje pois kulkueesta mitään ryhmiä, jotka kunnioittavat Priden periaatteita ja ajavat rehellisesti sateenkaariväen asiaa. Kulkueessa on tilaa myös niille, jotka haluavat kävellä ja tanssia yhteisen lipun alla ilman omaa kulkueryhmää.

Kulkueen aikana noudatamme Suomen lakia emmekä reagoi ylimitoitetusti mahdollisiin verbaalisiin ja/tai fyysisiin hyökkäyksiin. Poliisin tehtävänä on suojata kulkueen matka, ja kulkueella on omat järjestyksenvalvojat. Joissakin paikoissa poliisi on läsnä järjestyksenvalvojana ja liikenteenohjaajana. Kunnioitamme poliisin ohjeita tässä työssään.

Kulkueryhmät ja muut marssijat saavat vapaasti kantaa omia banderollejaan. Emme sensuroi. Tekstit ja kuvat eivät kuitenkaan saa solvata mitään ryhmää tai henkilöä asiattomalla tavalla. Me vaadimme sateenkaarikansan ihmisarvon ja kansalaisoikeuksien tunnustamista sekä yhdenvertaista kohtelua. Tämän teemme oikeuksia vaatimalla, emme toisten oikeuksia polkemalla.

Turku Pride on suuren volyymin värikäs mielenosoituskulkue ja viikon kestävä juhla, Turun syksyn paras startti! Tervetuloa!

PRINCIPER FÖR ÅBO PRIDE

Åbo Pride är en fortsättning på gay pride –traditionen och regnbågsfolkets människorättsrörelse, som började år 1969 i New York Stonewall Inn. Åbo Pride är en demonstration, en minnesfest för Stonewall, ett mötesforum och en fest.

Åbo Prides slogan är ”rätt att älska – rätt att vara”. I Åbo Pride – paraden samt i de andra Pride-evenemangen har en rätt att visa alla sina känslor. Ändå kommer vi ihåg ett artigt beteende, och vi kan också be om ursäkt vid behov. Elaksinnad smutskastning är absolut förbjudet i alla Åbo Pride – evenemang, men samhällskritik är inte förbjudet – var kreativ! Det är sällan nödvändigt eller stilfult att kritisera någon på personnivå. Du kan fritt kritisera t.ex. olika politiska partiers och beslutsfattares riktlinjer samt vad som gjorts eller blivit ogjort, men t.ex. människors personlighet och utseende har inget att göra med detta. Eftersom det inte finns någon sjukdomsklassificering för dålig politik, är det inte heller lämpligt att patologisera dumhet.

Vi minns alltid att diskriminering inte är tillåtet. Vi strävar efter att uppehålla ett safe(r) space. Vi könar inte andra, eller klassificerar dem på andra sätt mot deras vilja. Om vi gör ett misstag ber vi om ursäkt och ser till att vi använder rätt term i fortsättningen.

I Åbo Pride har du frihet att välja under vilken grupps flagga du vill marschera. Pride är ändå ett fredligt demonstrationståg. Det här betyder att vi respekterar den allmänna ordningen, ordningsvakternas anvisningar samt paraddeltagarnas, ordningsvakternas, polisens och publikens rätt till fysisk och psykisk trygghet. I våra evenemang och vårt agerande tar vi också i hänsyn till tillgänglighet. Vi går bara längs den på förhand fastslagna rutten.

I Åbo Pride marscherar endast de i grupper som i förväg meddelat att deras grupp vill delta i paraden, och varför de vill delta. Förhandsanmälan är viktigt eftersom vi måste kunna bestämma en ordning för paraddeltagarna. Ur paraden utesluts inga grupper som respekterar Pride-principerna och ärligt kör regnbågsfolkets sak.  I paraden finns det också utrymme för dem som vill gå eller dansa under en gemensam flagga utan en egen paradgrupp.

Under paradens gång följer vi den finska lagen, och vi reagerar inte överdrivet på möjliga verbala och/eller fysiska attacker eller påhopp. Det är polisens uppgift att beskydda paraden, och paraden har också egna ordningsvakter. På vissa ställen är polisen på plats som ordningsupprätthållare samt trafikstyrare. Vi respekterar polisens anvisningar i deras jobb.

Paradgrupperna och de andra paraddeltagarna får fritt bära sina egna banderoller. Vi censurerar inte. Texterna och bilderna får ändå inte kränka någon grupp eller individ på ett osakligt sätt. Vi kräver erkännande av regnbågsfolkets människovärde och medborgarrättigheter. Detta gör vi genom att kräva rättigheter, inte genom att trampa på andras rättigheter.

Åbo Pride är en färggrann demonstrationsparad, samt en veckolång fest i stor volym, den bästa starten på hösten i Åbo! Välkommen!

THE PRINCIPLES OF TURKU PRIDE

Turku Pride continues the gay pride tradition and the LGBT human rights movement that started in 1969 at Stonewall Inn, New York. Turku Pride is a demonstration, a commemoration of Stonewall, a meeting point and a party!

The Turku Pride slogan is “Permission to Love – Right to Exist”. You have the right to show your range of emotions at the march and other Pride events. However, remember to be polite and apologise if necessary. Cruel mud-slinging at Turku Pride events is strictly prohibited, but criticising society isn’t – be creative! Getting personal is seldom necessary or classy. You are free to criticise policy definitions, acts or omissions of e.g. political parties or decision-makers, but please don’t berate anyone’s person or looks. Pathologising stupidity is not tactful either because you can’t classify bad policy as a disease.

We always remember that discrimination is not allowed. We strive to upkeep a safe(r) space at all times. We don’t gender others or classify them in other ways against their will. If we make a mistake, we apologise and take care to use the right term in the future.

At Turku Pride, you can choose the flag under which you will march. Keep in mind though that Pride is a peaceful demonstration. This means that we respect public order and the security staff’s orders as well as the right to the physical and emotional security of our fellow marchers, the police and the public. We also take accessibility into account in our events and actions. We will only march on our pre-planned route.

Only those that have signed up as groups in advance and disclosed why they want to participate in Turku Pride will march as groups at Turku Pride. It is important to sign up in advance so that we can organise the march. We will not exclude any groups that respect the Pride principles and genuinely promote LGBT issues. There is also room for those who wish to walk and dance under a common flag, not in a specific group.

We abide by Finnish law during the march and do not overreact to possible verbal and/or physical attacks. The police will secure the march and will also have its own security. At some points on the route, the police will monitor public order and control traffic – and we shall respect police orders.

The groups and other marchers are free to carry their own banners. We will not censor them. However, the texts and images shall not insult any groups or persons in an inappropriate manner. We demand the recognition of LGBT human dignity and civil rights as we celebrate the second pride march in Turku. This is done by demanding rights, not by trampling on the rights of others.

Turku Pride is a major, colourful protest march and week-long celebration. It’s the best way to start autumn in Turku! We hope to see you there!